• Helaas is de fietstour gecanceld. Hopelijk dat we het in 2024 weer kunnen organiseren.
LIONS Fietstour

Algemene voorwaarden

Lions Geulmond Fietstour is een handelsnaam van Stichting Lions Geulmond Fietstour - Rijksweg Noord 111 - 6162 AE  GELEEN Tel. +31 (0) 46 474 81 86 info@lionsfietstour.nl

Artikel 1: Definities

 1. Stichting Lions Geulmond Fietstour, gevestigd te Geleen, KvK-nummer 71484701, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper/begunstigde.
 2. De wederpartij van verkoper/begunstigde wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper/donateur.
 3. Partijen zijn verkoper/begunstigde en koper/donateur samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koop- donatie-overeenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper/begunstigde.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

 1. De volledige koop-donatiesom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen van grote aantallen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper/donateur een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
 2. Betaalt koper/donateur niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper/donateur in gebreke, dan is verkoper/begunstigde gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper/donateur aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft koper/donateur in gebreke, dan zal verkoper/begunstigde tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper/donateur. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het 'Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten'.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper/donateur zijn de vorderingen van verkoper/begunstigde op de koper/donateur onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper/donateur zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper/begunstigde, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper/begunstigde te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper/donateur bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koop-donatieprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De koper/donateur krijgt het recht om na ontvangst van de donatie cq inschrijving binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de koper/donateur is ontvangen.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 3. De koper/donateur kan een herroepingsformulier van verkoper/begunstigde gebruiken. Verkoper/begunstigde is gehouden dit terstond na de vraag van koper/donateur aan koper/donateur ter beschikking te stellen.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de koper/donateur zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper/begunstigde retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper/begunstigde stelt koper/donateur hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper/begunstigde koper/donateur hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper/begunstigde daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper/begunstigde geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper/donateur in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper/begunstigde naar koper/donateur.

Artikel 8: Onderzoek, reclames

 1. Koper/donateur is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper/donateur te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper/donateur schriftelijk bij verkoper/begunstigde worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper/begunstigde het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper/donateur een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper/begunstigde worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper/donateur worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

 1. Is aan koper/donateur een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10: Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper/donateur zijn.
 2. Koper/donateur is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper/begunstigde deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper/donateur afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper/begunstigde gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper/donateur op te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper/begunstigde gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Indien verkoper/begunstigde gegevens van koper/donateur nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper/donateur deze gegevens aan verkoper/begunstigde ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door verkoper/begunstigde opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper/donateur verkoper/begunstigde schriftelijk in gebreke stellen.
 7. Verkoper/begunstigde is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper/begunstigde is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht

 1. Kan verkoper/begunstigde niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper/donateur geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper/begunstigde ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper/donateur kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper/begunstigde.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper/begunstigde afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper/begunstigde voldoen, tenzij zulks aan verkoper/begunstigde te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper/begunstigde niet aan zijn verplichtingen jegens koper/donateur kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper/begunstigde niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper/donateur het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper/begunstigde aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper/begunstigde totdat koper/donateur de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper/begunstigde zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper/begunstigde het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper/begunstigde worden tegengeworpen.
 3. Verkoper/begunstigde is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Verkoper/begunstigde verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper/donateur geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper/begunstigde het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper/donateur volledig en conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper/donateur zijn de verplichtingen van koper/donateur onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper/begunstigde voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper/begunstigde of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Klachtplicht

 1. Koper/donateur is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper/begunstigde. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper/begunstigde in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper/begunstigde gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper/begunstigde garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper/donateur voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper/donateur.
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper/begunstigde en koper/donateur een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper/begunstigde komen en dat verkoper/begunstigde zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper/donateur bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper/donateur of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien de door verkoper/begunstigde verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stichting Lions Geulmond Fietstour is gevestigd/praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.